Dr. Oetker interneto svetainėje naudojami slapukai

Kad galėtume pagerinti savo interneto svetainės veikimą bei tam, kad mes ir mūsų partneriai galėtų suprasti, kaip Jūs naudojatės mūsų interneto svetaine, mūsų interneto svetainė Jūsų įrenginiuose patalpina slapukus (angl. cookies). Tolimesnis šios interneto svetainės naudojimas (pažymint langą, naršant ar paslenkant langą) arba slapukų reklamjuostės pašalinimas laikomas Jūsų sutikimu įdiegti ir naudoti slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus ir jų pašalinimą rasite mūsų pranešime apie privatumą.

Notwendige Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit die Basisfunktionen von oetker.de genutzt werden können.
Notwendige und Performance-Cookies
Die Performance-Cookies helfen darüber hinaus die Nutzung von oetker.de zu analysieren, damit wir die Qualität laufend messen und verbessern können.
Notwendige, Performance- und Marketing- & Dritt-Cookies
Diese Marketing- & Dritt Cookies helfen uns zudem, auf anderen Plattformen personalisierte Inhalte von oetker.de anzuzeigen.

Pranešimas apie privatumą

Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG (toliau: „Mes“) gerbia Jūsų privatumą. Todėl mes labai rimtai vertiname Jūsų asmens duomenų, tokių kaip vardas ir pavardė, gimimo data, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris ir t. t., apsaugą.

Šiame pranešime apie privatumą pateikiama informacija apie Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir naudojimą (toliau kartu taip pat vadinama „Duomenų tvarkymu“), jei mes juos gauname ir tokia apimtimi, kokia mes juos gauname, kuomet Jūs naudojatės mūsų interneto svetaine. Be to, visi duomenų subjektai informuojami apie jiems suteikiamas teises.

Tvarkydami šiuos duomenis mes griežtai laikomės atitinkamų įstatyminių duomenų apsaugos nuostatų ir žemiau išdėstytų taisyklių. Siekdami užtikrinti per mūsų interneto svetainę tvarkomų asmens duomenų plataus masto apsaugą, mes įgyvendinome daugybę techninių ir organizacinių priemonių.

 

1. Duomenų valdytojas

Žemiau nurodyta bendrovė yra duomenų valdytojas, atsakingas už Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kaip apibūdinta šiame pranešime apie privatumą:

Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

Lutterstraße 14, D-33617 Bylefeldas

Tel. +49 (0)521/155-0

El. paštas: dsgvo-service@oetker.de

2. Apibrėžtys

Šiame pranešime apie privatumą naudojamos žemiau nurodytos sąvokos, pateiktos ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente 2016/679 („BDAR“).

a) Asmens duomenys

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (toliau: „Jūs“). Fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

b) Duomenų tvarkymas

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

c) Pseudonimų suteikimas

Pseudonimų suteikimas – asmens duomenų tvarkymas taip, kad asmens duomenys nebegalėtų būti priskirti konkrečiam duomenų subjektui nesinaudojant papildoma informacija, jeigu tokia papildoma informacija yra saugoma atskirai ir jos atžvilgiu taikomos techninės bei organizacinės priemonės siekiant užtikrinti asmens duomenų nepriskyrimą fiziniam asmeniui, kurio tapatybė yra nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti.

d) Duomenų valdytojas

Duomenų valdytojas yra fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar bet kuri kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nusprendžia dėl duomenų tvarkymo tikslų ir priemonių. Kai duomenų tvarkymo tikslus ir priemones nustato Europos Sąjungos arba valstybės narės teisės, Europos Sąjungos arba valstybės narės teisė gali numatyti ir duomenų valdytoją arba konkrečius jo skyrimo kriterijus.

e) Duomenų tvarkytojas

Duomenų tvarkytojas yra fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar bet kuri kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

f) Duomenų subjekto sutikimas

Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

g) Priežiūros institucija

Priežiūros institucija – valstybės narės pagal BDAR 51 straipsnį įsteigta nepriklausoma valdžios institucija.

3. Duomenų tvarkymas ir duomenų subjekto sutikimas

Visais duomenų tvarkymo atvejais mes laikomės duomenų vengimo ir duomenų ekonomiškumo principo. Tai reiškia, kad mes tvarkome kiek įmanoma mažiau asmens duomenų. 

a) Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, jei ir tiek, kiek tai yra būtina sutartinių ar pusiau sutartinių santykių sukūrimui, įgyvendinimui ar nutraukimui. 

Teisinis pagrindas asmens duomenų tvarkymui, susijusiam su sutartiniais ar pusiau sutartiniais santykiais, yra BDAP 6 str. 1 sakinio b) punktas. Tai taip pat taikoma duomenų tvarkymo operacijoms, kurios būtinos ikisutartinėms priemonėms įvykdyti.

Asmens duomenys bus ištrinami po sutartinių ar pusiau sutartinių santykių nutraukimo laikantis įstatyminių saugojimo reikalavimų.

Sutartinių santykių atveju Jūsų asmens duomenys gali būti persiųsti trečiosioms šalims, kurios šiuos duomenis tvarko išimtinai sutartinio tikslo įvykdymo tikslu. Tai ypač taikytina pašto pristatymo paslaugoms, siekiant pristatyti prekes, ir mokėjimo paslaugoms, kad būtų įvykdytos Jūsų mokėjimo prievolės.

b) Kitais atžvilgiais mes tvarkome Jūsų asmens duomenis jei ir tiek, kiek Jūs davėte savo sutikimą. Tokio tvarkymo atveju šie duomenys naudojami tik sutikimo pareiškime nurodytu tikslu ir apimtimi; pavyzdžiui, mes informuosime Jus apie mūsų produktus ir paslaugas tik pagal Jūsų sutikimą.

Teisinis pagrindas duomenų tvarkymui Jūsų sutikimo pagrindu yra BDAP 6 str. 1 sakinio a) punktas ir šiuo atveju ateityje Jūs turite atšaukimo teisę. Dėl atšaukimo galite kreiptis laišku ar el. paštu, naudodamiesi duomenų valdytojo kontaktine informacija, nurodyta aukščiau esančiame 1 skyriuje. Duomenų tvarkymo, atlikto iki Jūsų pasinaudojimo savo teisėmis, teisėtumui tai neturi įtakos.

Asmens duomenys ištrinami laikantis teisinių saugojimo prievolių po to, kai įgyvendinamas sutikimu siektas tikslas. 

Duoto sutikimo apimtyje Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims, kurios šiuos duomenis tvarko išimtinai Jūsų sutikimo gavimo tikslu. 

c) Kitais atžvilgiais mes tvarkome Jūsų asmens duomenis suteikę jiems pseudonimus.

Jei Duomenų tvarkymas būtinas siekiant apginti mūsų ar trečiosios šalies teisėtą interesą ir duomenų subjekto interesai, pagrindinės teisės ir laisvės nenusveria pirmiau paminėto intereso, BDAR 6 str. 1 sakinio f) punktas sudaro teisinį pagrindą, ir iš esmės su tokiu duomenų tvarkymu ateityje yra galimybė nesutikti. Dėl nesutikimo galite kreiptis laišku ar el. paštu, naudodamiesi duomenų valdytojo kontaktine informacija, nurodyta aukščiau esančiame 1 skyriuje. Duomenų tvarkymo, atlikto iki Jūsų pasinaudojimo savo teisėmis, teisėtumui tai neturi įtakos. 

Asmens duomenys bus ištrinami laikantis įstatymų numatytų saugojimo reikalavimų po to, kai bus pasiekti teisėti interesai ar pareikštas nesutikimas.

Ryšium su teisėtais interesais Jūsų asmens duomenys gali būti persiųsti trečiosioms šalims, kurios šiuos duomenis tvarko išimtinai siekiant patenkinti Jūsų interesus.

4. Registracija ir užsisakymas bei kontakto užmezgimas

Mūsų interneto svetainėje gali būti suteikiama galimybė užsiregistruoti ar užsisakyti (pvz., informacinį biuletenį), pateikiant asmeninę informaciją. Duomenų valdytojui persiunčiamų asmens duomenų tipas priklauso nuo atitinkamos registracijos formos. Jūsų įvedami duomenys bus tvarkomi išimtinai ryšium su registracija nurodytais tikslais.

Jeigu Jūs susisiekiate su mumis el. paštu, per kontaktinę formą ar panašiai (pavyzdžiui, paklausimai apie mūsų produktus ar paslaugas), Jūsų pateikti asmens duomenys taip pat bus tvarkomi. Tačiau šis duomenų tvarkymas apsiriboja paklausimų apdorojimu ar susisiekimu su Jumis.

Kaip registracijos ar užsisakymo proceso dalis bus tvarkomas registracijos, užsisakymo ar kontakto užmezgimo metu Jums priskirtas IP adresas, taip pat ir data bei laikas. Šis duomenų tvarkymas būtinas siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui mūsų paslaugomis, kadangi šie duomenys galėtų būti panaudoti sprendžiant bet kurį įvykdytą nusikaltimą. Tai sudaro duomenų tvarkymo teisėtus interesus. 

Teisinis pagrindas šiam duomenų tvarkymui yra sutikimo buvimas pagal BDAP 6  str. 1 sakinio a) punktą ir šiuo atveju ateityje Jūs turite atšaukimo teisę. Dėl atšaukimo galite kreiptis laišku ar el. paštu, naudodamiesi duomenų valdytojo kontaktine informacija, nurodyta aukščiau esančiame 1 skyriuje. Duomenų tvarkymo, atlikto iki Jūsų pasinaudojimo savo teisėmis, teisėtumui tai neturi įtakos.

Sutartinių ar pusiau sutartinių santykių atveju teisinis pagrindas kyla iš BDAP 6 str. 1 sakinio b) punkto. Tai taikoma, pavyzdžiui, kontaktui, užmegztam siekiant sudaryti sutartį.

Kitais atvejais teisinis pagrindas kyla iš BDAR 6 straipsnio 1 sakinio f) punkto. Teisėti interesai kyla iš aukščiau nurodytų priežasčių. Su tokiu duomenų tvarkymu ateityje yra galimybė nesutikti. Dėl nesutikimo galite kreiptis laišku ar el. paštu, naudodamiesi duomenų valdytojo kontaktine informacija, nurodyta aukščiau esančiame 1 skyriuje. Duomenų tvarkymo, atlikto iki Jūsų pasinaudojimo savo teisėmis, teisėtumui tai neturi įtakos. 

Asmens duomenys bus ištrinami laikantis įstatymų numatytų saugojimo reikalavimų po to, kai bus pasiekti teisėti interesai ar pareikštas nesutikimas. Jei užmezgamas kontaktas, Jūsų duomenys bus ištrinami, kai tik bus įvykdytas atitinkamas prašymas ar Jūs pareikšite nesutikimą su duomenų tvarkymu; pastaruoju atveju susirašinėjimas nutraukiamas.

5. Automatiškai sugeneruoti duomenys

Kiekvieną kartą, kai Jūs apsilankote mūsų interneto svetainėje, registracijos žurnale automatiškai apdorojami duomenys, kurie gaunami iš Jūsų galinio įrenginio ir kurie gali apimti ir Jūsų asmens duomenis. Tai taikoma šiems duomenims:

 • Jūsų galiniame įrenginyje veikianti operacinė sistema
 • Jūsų naudojamos naršyklės tipas
 • Jūsų Interneto paslaugų tiekėjo pavadinimas
 • Jūsų IP adresas
 • Apsilankymo data ir laikas
 • Aplankytos interneto svetainės, įskaitant bet kokius paieškos žodžius
 • Interneto svetainės, iš kurių Jūs pasiekėte mūsų interneto svetainę

Mes netvarkome šių duomenų kartu su kitais asmens duomenimis apie Jus, t. y. mes nepriskiriame aukščiau nurodytų duomenų Jūsų asmeniui.

Automatiškai sugeneruotų Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 str. 1 sakinio f) punktas. Duomenų tvarkymas reikalingas siekiant užtikrinti interneto svetainės funkcionalumą, optimizuoti mūsų interneto svetainių turinį ir jas teisingai parodyti ekrane, ir suteikti baudžiamojo persekiojimo institucijoms informaciją, būtiną baudžiamajam persekiojimui kibernetinės atakos atveju. Tai taip pat sudaro duomenų tvarkymo teisėtą interesą.

Automatiškai sugeneruoti duomenys bus ištrinami, kai tik jie nebebus reikalingi aukščiau nurodytų tikslų pasiekimui, t. y. kai atitinkamas apsilankymas interneto svetainėje yra baigtas. Jeigu tvarkomas Jūsų IP adresas, duomenys ištrinami ne vėliau nei po 7 dienų. 

Aukščiau nurodytų duomenų tvarkymas interneto svetainės pateikimui ir bet koks galimas saugojimas registracijos žurnaluose yra būtinas interneto svetainės veikimui. Dėl to galimybės pareikšti nesutikimą nėra.

6. Slapukai

Žemiau aprašyti mūsų interneto svetainėje naudojami skirtingi slapukų tipai ir panašios technologijos.

a) Duomenų tvarkymo aprašymas ir apimtis

Mūsų interneto svetainės naudoja slapukus. Slapukai yra tekstiniai dokumentai, kurie sugeneruojami ir saugojami Jūsų interneto naršyklėje, kai Jūs pirmą kartą apsilankote mūsų interneto svetainėje. Kitą kartą iš to paties galinio įrenginio pasiekus interneto svetainę, jame saugomi naudojimo duomenys arba grąžinami juos sukūrusiai interneto svetainei (lankomos interneto svetainės slapukas), arba išsiunčiami kitai interneto svetainei, kuriai jie priklauso (trečiosios šalies slapukas). 

Taigi, naudotojo vėlesnių apsilankymų metu interneto svetainė atpažįsta ar arba kad į ją su šia naršykle buvo kreiptasi anksčiau. Dėl to naujo kreipimosi metu interneto svetainė gali būti pritaikoma naudotojo poreikiams, interneto svetainės naudojimas gali būti statistiškai įvertintas ir rodomo turinio parodymas ekrane gali būti pakeičiamas.

Sąvoka „slapukai“ žemiau vartojama visoms technologijoms, kurios saugo naudotojo duomenis vietoje ir, jei būtina, perduoda juos mums ar tiekėjams, kurie yra trečiosios šalys, Jums apsilankius interneto svetainėje.

b) Slapukų kategorijos

Slapukams taikomi skirtingi saugojimo laikotarpiai. Mūsų interneto svetainė naudoja tiek „nuolatinius slapukus“, tiek „sesijos slapukus“: 

aa) Sesijos slapukai saugomi tik Jūsų einamojo apsilankymo mūsų interneto svetainėje metu ir leidžia Jums naudotis Mūsų paslaugomis be apribojimų ir patogiausiai naudotis Mūsų interneto svetaine einamojo apsilankymo mūsų interneto svetainėje metu. Išjungus sesijos slapukus negarantuojama, kad Jūs galėsite naudotis visomis Mūsų paslaugomis be apribojimų.

bb) Nuolatiniai slapukai išlieka laikinai saugomi taip pat ir po Jūsų apsilankymo mūsų interneto svetainėje (laikini slapukai) ir leidžia Jums naudotis Mūsų interneto svetaine kiek įmanoma patogiau ne tik einamojo apsilankymo metu, ir mes juos naudojame tik šiam tikslui. Šių slapukų išjungimas dažniausiai neturės įtakos galimybei naudotis Mūsų interneto svetaine.

Priklausomai nuo jų funkcijos ir tikslo, slapukai gali būti sugrupuoti į šias kategorijas:

aa) Būtini slapukai (1 tipas)

Šie slapukai yra privalomi mūsų interneto svetainei ir tinkamam jos funkcijų veikimui.

Šie slapukai leidžia patobulinti interneto svetainių patogumą ir veikimą bei įvairių funkcijų teikimą. Tokiu būdu, pvz., jau pateikta informacija (tokia kaip naudotojo vardas, kalbos pasirinkimas ar Jūsų buvimo vieta) gali būti išsaugota, kad Jums nebereikėtų informacijos įvesti pakartotinai.

bb) Funkciniai slapukai (2 tipas)

Šie slapukai naudojami siekiant gauti informaciją apie Jūsų naudojimąsi mūsų interneto svetaine. Pavyzdžiui, jie leidžia identifikuoti ypač populiarias mūsų interneto svetainės sritis tam, kad mūsų interneto svetainės turinys būtų geriau pritaikytas Jūsų poreikiams.

Daugiau informacijos apie šiuos slapukus ir jų atskirą ištrynimą taip pat galima rasti 6 skyriuje e) punkte.

dd) Rinkodaros ir trečiųjų šalių slapukai (3 tipas)

Šie slapukai naudojami, siekiant rodyti tikslingesnę, naudotojui aktualią ir jo interesams pritaikytą reklamą. Šia informacija gali būti dalinamasi su trečiosioms šalimis, pvz., reklamos paslaugų teikėjais. Slapukai, skirti pagerini tikslinį orientavimą ir reklamavimą, dažnai yra susiję su trečiųjų šalių interneto svetainės funkcijomis.

Daugiau informacijos apie rinkodaros slapukus ir jų atskirą pašalinimą taip pat galima rasti 6 skyriuje e) punkte.

Mūsų interneto svetainėje taip pat gali būti trečiųjų šalių turinio, tokio kaip „Facebook“ paslaugos ar „YouTube“ vaizdo įrašai. Šios trečiosios šalys gali patalpinti slapukus, kai Jūs naudojatės Mūsų interneto svetaine, ir tokio interneto svetainės naudojimosi metu gauti informaciją. Slapukai pirmiausiai naudojami tam, kad mūsų interneto svetainėje būtų integruoti socialinės žiniasklaidos turiniai, tokie kaip socialiniai įskiepiai.

Daugiau informacijos apie trečiųjų šalių slapukus galima rasti 8 skyriuje ir trečiųjų šalių interneto svetainėse. 

c) Teisinis pagrindas ir papildoma informacija

Slapukai apdoroja tik duomenis, kurie yra anonimizuoti ir kuriems suteikti pseudonimai (duomenų tvarkymas). Šių duomenų teikimas nėra būtinas nei teisiškai, nei pagal sutartį, tai taip pat nebūtina sutarties sudarymui.

Tiek, kiek asmens duomenys taip pat tvarkomi duomenų, kuriems suteikti pseudonimai, forma, šio tvarkymo teisinis pagrindas yra Jūsų sutikimas, kuomet Jums jungiantis prie mūsų interneto svetainę (BDAR 6 straipsnio 1 sakinio a) dalis). arba mūsų teisėti interesai ar tiekėjų, kurie yra trečiosios šalys, teisėti interesai tiesioginės reklamos srityje (BDAR 6 str. 1 sakinio f) punktas).

d) Slapukų ištrynimas

Jūs galite lankytis mūsų interneto svetainėje ir be slapukų. Naujų slapukų galima išvengti ir jau nustatytus slapukus galima ištrinti šiomis priemonėmis: 

Jeigu Jūs sutinkate su duomenų tvarkymu (BDAR 6 str. 1 sakinio a) punktas), mes ištrinsime Jūsų duomenis po to, kai bus atšauktas ar pašalintas tikslas, dėl kurio Jūs davėte savo sutikimą. Dėl atšaukimo galite kreiptis į duomenų valdytoją, paminėtą pirmiau esančiame 1 skyriuje, kaip nurodyta toliau: ...

Tuo atveju, jei duomenys tvarkomi teisėtų interesų pagrindu (BDAR 6 str. 1 sakinys), nesutikimai gali būti pareikšti visiems slapukams arba tik konkrečių tipų slapukams, pasirenkant *nesutikti su slapukais* (angl. do not accept cookies) Jūsų naršyklės nustatymuose ar bet kuriuo metu nesutinkant su duomenų tvarkymu ateityje. Jau išsaugoti slapukai gali būti pašalinti ištrinant laikinas interneto svetaines. Prašome atkreipti dėmesį, kad netgi Jūsų nesutikimas gali būti saugomas slapuke. Jeigu Jūs ištrinate šį slapuką, Jūs privalote savo nesutikimą išreikšti dar kartą.

Jeigu Mūsų interneto svetainei išjungiami visi ar atskiri slapukai, gali būti neįmanoma pilnai naudotis visomis interneto svetainės funkcijomis.

Dėl informacijos apie automatinį slapukų ištrynimą, prašome žiūrėti Jūsų naršyklės ar galinio įrenginio gamintojo instrukcijas.

Papilomos informacijos apie Funkcinius slapukus ir Rinkodaros slapukus (2 tipas ir 3 tipas) bei jų atskirą ištrynimą konkrečiai paskirtų trečiųjų šalių atžvilgiu galima rasti žemiau.

e) Specialūs slapukai

Mūsų interneto svetainė naudoja įvairius efektyvumo ir rinkodaros slapukus, kurie detaliau apibūdinti žemiau.

a) „Adform“: siekdami pagerinti mūsų aptarnavimo patogumą ir kokybę, mes naudojame „Adform ApS“, Hovedvagtsgade 6, 1103 Kopenhaga K, Danija, interneto paslaugų konversijų stebėjimą ir Pakartotinės rinkodaros technologiją. „Adform“ gauna ir tvarko duomenis, sugeneruotus naudojant atitinkamus slapukus Mūsų interneto svetainėje. 

Konversijų stebėjimas: laikinas slapukas konversijų stebėjimui patalpinamas tuomet, kai naudotojas susisiekia su „Adform“ patalpinta reklama. 

Naudotojai, kurie nenori dalyvauti stebėjime, gali išjungti „Adform“ slapuką savo interneto naršyklėje ar bet kuriuo metu nesutikti su duomenų tvarkymu ateityje. Jūsų kompiuteryje jau išsaugotus slapukus Jūs galite pašalinti ištrindami laikinas interneto svetaines.

Pakartotinė rinkodara: laikinas slapukas suteikia galimybę konkrečiai kreiptis į tuos interneto naudotojus, kurie jau susidomėjo mūsų interneto svetaine ir mūsų produktais mūsų partnerių interneto svetainėse. Pakartotinės rinkodaros metu reklaminė medžiaga rodoma remiantis slapukų pagrindu atlikta ankstesnio naudotojo elgesio analize.

Jeigu Jūs nenorite, kad Jums būtų rodomos „Adform“ susidomėjimu grįstos reklamos, Jūs galite bet kuriuo metu nesutikti su duomenų tvarkymu ateityje.

Daugiau informacijos apie „Adform“ duomenų apsaugos nuostatas galima rasti http://site.adform.com/privacy-policy/

b) „Google“: siekiant pagerinti mūsų aptarnavimo patogumą ir kokybę, šioje interneto svetainėje aktyvuotos šios „Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV („Google“) interneto paslaugos. „Google“ gauna ir tvarko duomenis, sugeneruotus naudojant atitinkamus slapukus mūsų interneto svetainėje. 

(i) „Google Analytics“: „Google Analytics“ naudoja laikinus slapukus, kurie leidžia analizuoti Jūsų interneto svetainės naudojimą. Išsaugoti duomenys apie mūsų interneto svetainės naudojimą, įskaitant Jūsų IP adresą („Naudojimo duomenys“), dažniausiai persiunčiami ir saugomi „Google“ serveryje, esančiame Jungtinėse Amerikos Valstijose. Prašome atkreipti dėmesį, kad mūsų interneto svetainėse „Google Analytics“ yra išplėstas kodu „gat._anonymizeIp();;“, kad būtų užtikrintas anonimizuotas IP adresų rinkimas (taip vadinamas IP maskavimas). Mūsų interneto svetainėje aktyvuojant IP anonimizaciją, „Google“ iš anksto sutrumpins Jūsų IP adresą Europos Sąjungos valstybėse narėse ar kitose valstybėse, esančiose Europos ekonominės erdvės susitarimo šalimis. Pilnas IP adresas į „Google“ serverį Jungtinėse Amerikos Valstijose bus siunčiamas tik išimtiniais atvejais, ir sutrumpinamas ten.

„Google“ mūsų vardu naudos aukščiau nurodytą informaciją, siekiant įvertinti Jūsų naudojimąsi mūsų interneto svetaine, sudaryti ataskaitas apie interneto svetainės veiklas Jungtinėms Amerikos Valstijoms ir suteikti mums papildomas paslaugas, susijusias su interneto svetainės ir interneto naudojimu. „Google“ persiunčia šiuos duomenis trečiosioms šalims tik atsižvelgdamas į teisės aktų nuostatas ar ryšium su užsakymų apdorojimu.

Jūs galite išvengti slapukų saugojimo, pasirinkdami atitinkamus savo naršyklės programinės įrangos nustatymus; tačiau Mes norėtume pažymėti, kad tokiu atveju Jūs galite neturėti galimybės pilnai naudotis visomis mūsų interneto svetainės funkcijomis. Jūs taip pat galite išvengti „Google“ teikiamų slapuko sugeneruotų ir su Jūsų vykdomu šių interneto puslapių naudojimu susijusių duomenų rinkimo (įskaitant Jūsų IP adresą) ir „Google“ atliekamo šių Duomenų tvarkymo atsisiųsdamas ir įdiegdamas naršyklės įskiepį, kurį galima rasti šioje nuorodoje.

Daugiau informacijos apie „Google Analytics“ galima rasti šioje nuorodoje: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

(ii) „Google DoubleClick“: be „Google Analytics“ (žr. aukščiau), šioje interneto svetainėje yra aktyvuota „Analytics“ reklamos funkcija „DoubleClick“, kuri per laikinus slapukus leidžia gauti papildomus duomenis, kurių neapima standartinis „Google Analytics“ įdiegimas. Šiuo tikslu, be „Google Analytics“ slapukų, mūsų interneto svetainė taip pat naudoja tiekėjų, kurie yra trečiosios šalys, „Google“ slapukus.

„DoubleClick“ leidžia mums ir tiekėjams, kurie yra trečiosios šalys, pateikti Jums aktualias reklamas. Jūsų naršyklei bus suteiktas pseudoniminis identifikacinis numeris (ID), kad būtų patikrinta, kurios reklamos buvo parodytos Jūsų naršyklėje ir kurios reklamos buvo peržiūrėtos. „DoubleClick“ slapukų naudojimas leidžia talpinti reklamas remiantis ankstesniais apsilankymais mūsų ar kitose interneto svetainėse internete. „Google“ slapukų sugeneruotą informaciją persiunčia įvertinimui į serverį Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Jūs galite išvengti slapukų saugojimo, pasirinkdami atitinkamus savo naršyklės programinės įrangos nustatymus; tačiau mes norėtume pažymėti, kad tokiu atveju Jūs galite neturėti galimybės pilnai naudotis visomis mūsų interneto puslapių funkcijomis. Jūs taip pat galite išvengti „Google“ teikiamų slapukų sugeneruotų ir su Jūsų interneto svetainės naudojimu susijusių duomenų rinkimo ir „Google“ atliekamo šių Duomenų tvarkymo atsisiųsdamas ir įdiegdamas naršyklės įskiepį, kurį galima rasti šioje „DoubleClick“ išjungimo plėtinio nuorodoje. Arba Jūs galite išjungti „DoubleClick“ slapukus „Digital Advertising Alliance“ („Skaitmeninės reklamos aljanso“) puslapyje, pasinaudodami šia nuoroda.

Be to, informacija, pateikta ryšium su ankstesniu skyriumi „Google Analytics“, taip pat taikoma „Analytics“ reklamos funkcijoms.

Išsamią informaciją apie „DoubleClick“ galima rasti http://www.google.com/policies/technologies/ads/

(iii) „Google Adwords“: ši interneto svetainė naudoja „Google Adwords“, analitinę paslaugą, teikiamą „Google Inc.“, ir konversijų stebėjimą ryšium su „Google AdWords“. „Google AdWords“ Jūsų galiniame įrenginyje naudoja laikiną slapuką konversijų stebėjimui (taip vadinamą „konversijų slapuką“), kai Jūs paspaudžiate ant „Google“ patalpintos reklamos. Jei Jūs apsilankote tam tikruose Mūsų interneto svetainės puslapiuose, „Google“ ir mes galime atpažinti, kad Jūs paspaudėte ant reklamos ir buvote peradresuotas į šį puslapį. Per konversijų slapukus gauta informacija naudojama tam, kad „AdWords“ klientams, naudojantiems konversijų stebėjimą, būtų sugeneruoti statistiniai duomenys. Šie statistiniai duomenys mums parodo bendrą naudotojų, kurie paspaudė ant „Google“ patalpintos reklamos ir buvo peradresuoti į konversijų stebėjimo pažymėtą interneto svetainę, skaičių.

Be konversijų stebėjimo, taip pat naudojama pakartotinės rinkodaros ar „panaši tikslinė grupė“ funkcija. Pakartotinės rinkodaros funkcija naudoja laikiną slapuką, kad pasiektų naudotojus, kurie jau yra apsilankę Mūsų interneto svetainėje. Tokiu būdu Mes taip pat galime pateikti savo reklamą kitose Vaizdinės reklamos tinklo (žr. žemiau) interneto svetainėse šios interneto svetainės naudotojams, kurie jau susidomėjo mūsų produktais ar paslaugomis. „AdWords“ taip pat naudoja kontekstinės paieškos sistemą, siekiant nustatyti, kokius bendrus interesus ir bruožus turėjo mūsų interneto svetainės naudotojai, remiantis naudotojų elgesiu „Google“ reklamos tinklo („Vaizdinės reklamos tinklas“) interneto svetainėse. Remiantis šia informacija, „AdWords“ tuomet suras naujus potencialius klientus rinkodaros tikslais, kurių interesai ir būdingi bruožai yra panašūs į mūsų interneto svetainės naudotojų. Tikslinė pakartotinė rinkodara vykdoma interneto svetainės naudotojų naršyklėse bendrai naudojant slapukus, tokius kaip „Google Analytics“ slapukai ir „Google DoubleClick“ slapukai.

Jeigu Jūs nenorite dalyvauti stebėjimo procedūroje, Jūs galite nesutikti su tokiu naudojimu, išvengdami slapukų įdiegimo pasirenkant atitinkamus savo naršyklės programinės įrangos nustatymus (išjungimo pasirinktis) arba Jūs galite sekti žemiau esančia nuoroda ir įdiegti ten pateiktą įskiepį: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Jūs taip pat galite išjungti trečiųjų šalių slapukų naudojimą apsilankę „Network Advertising Initiative“ („Tinklo reklamos iniciatyva“) išjungimo puslapyje http://www.networkadvertising.org/choices/ ir pateikę atsisakymą ten. 

Be to, informacija, pateikta ryšium su ankstesniu skyriumi „Google Analytics“, taip pat taikoma „Google Adwords“. 

Daugiau informacijos apie „Google AdWords“ galima rasti http://www.google.com/privacy/ads/

c) „Econda“: ši interneto svetainė naudoja Econda GmbH, Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe, Vokietija, stebėjimo technologijas. Siekiant pagerinti mūsų aptarnavimo patogumą ir kokybę, „Econda“ gauna ir tvarko duomenis, sugeneruotus naudojant laikinus slapukus mūsų interneto svetainėje ir leidžiančius atlikti Jūsų naudojimosi interneto svetaine analizę. Stebėjimo atveju Jūsų IP adresas yra anonimizuojamas, taigi priskyrimas konkrečiam naudotojo profiliui yra neįmanomas.

Jūs galite išvengti Jūsų duomenų rinkimo ir tvarkymo ateityje, paspausdami šią nuorodą. Tuomet Jūsų įrenginiuose išsaugomas išjungimo kodas. Tam, kad būtų ištrinti slapukai, šią nuorodą būtina paspausti dar kartą.

Jūs galite nesutikti su duomenų rinkimu ir tvarkymu, paspausdami šią nuorodą. Tuomet Jūsų įrenginiuose išsaugomas išjungimo kodas. Tam, kad būtų ištrinti slapukai, šią nuorodą būtina paspausti dar kartą.

Jei nenurodyta kitaip, specialūs slapukai galioja daugiausiai 90 dienų.

7. Mobiliosios programėlės

Naudojimasis Mūsų mobiliosiomis programėlėmis gali lemti analizės metodų naudojimą, kurių taikymo apimtis atitinka slapukų taikymo apimtį (žr. aukščiau esantį 6 skyrių). Naudojamos žemiau nurodytos technologijos: 

a) „Adform“: siekdami pagerinti mūsų aptarnavimo patogumą ir kokybę, mes naudojame Adform ApS, Hovedvagtsgade 6, 1103 Kopenhaga K, Danija, teikiamą „Adform“ Stebėjimo įrankį. „Adform“ gauna ir tvarko duomenis, sugeneruotus naudojant šiame dokumente pristatytas technologijas.

Įjungus mūsų programėles, bus tvarkomi įdiegimo ir įvykių duomenys iš mūsų iOS ir „Android“ programėlių. Taip siekiama gauti daugiau informacijos apie naudotojų elgesį ir optimizuoti mūsų reklamines kampanijas. Šiuo tikslu sugeneruojamas unikalus, anonimizuotas naudotojo ID. Tai atliekama arba atsitiktinai, arba naudojant partnerio „Adform“ technologiją „AdTruth“. ID kodai, sugeneruoti naudojant „AdTruth“, yra sukurti iš įvairių mobiliojo terminalo rekvizitų (pvz., šriftų, ekrano skiriamosios gebos ir t. t.). Taip sukurtas ID yra maišytas, t. y. iš jo negalima nustatyti aukščiau nurodytų savybių. ID kodų priskyrimas konkrečiam naudotojui ar mobiliajam galiniam įrenginiui yra negalimas. Šiam ID sukurti jokie unikalūs ID kodai, tokie kaip unikalus įrenginio identifikatorius (UDID), Apple IP, IP adresas ar kita asmeninė informacija, nenaudojami.

Jeigu Jūs norite uždrausti analizės technologijos naudojimą ateityje, prašome žiūrėti http://site.adform.com/privacy-policy/. Daugiau informacijos apie „AdTruth“ privatumo politiką rasite http://www.adtruth.com/adtruth-technology-and-website-privacy-policy

b) „Google“: siekdami labiau patobulinti receptų programėlę, Mes nustatome anoniminę programėlės naudojimo statistiką, naudodami „Google Analytics“ - žiniatinklio analitinę paslaugą - teikiamą „Google Inc.“, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Jungtinės Amerikos Valstijos („Google“). „Google“ gauna ir tvarko duomenis, sugeneruotus naudojant šiame dokumente pristatytas technologijas. Šiuo atžvilgiu taikytina 6 skyriuje pateikta informacija apie „Google Analytics“. 

Kitais atžvilgiais programėlėms atitinkamai taikytina aukščiau esančiame 6 skyriuje pateikta informacija apie slapukus.

Jūs galite bet kuriuo metu nesutikti su „Google Analytics“ ir „AdForm“ naudojimu ateityje. Funkciją galite rasti programėlės meniu skiltyje „Settings („Nustatymai“) -> Data protection („Duomenų apsauga“)“

8. Socialiniai įskiepiai

Mūsų interneto svetainėje yra nuorodų į išorinius socialinius tinklus, tokius kaip „Facebook“ („Socialiniai įskiepiai“). Nuorodoms priskirtos funkcijos, ypač informacijos ir naudotojo duomenų persiuntimas, aktyvuojamos ne apsilankant mūsų interneto svetainėje, bet paspaudžiant nuorodas. Paspaudus šias nuorodas, atitinkamų tinklų įskiepiai yra aktyvuojami ir Jūsų naršyklė užmezga tiesioginį ryšį su jų serveriais.

Jeigu Jūs paspaudžiate nuorodas lankydamiesi mūsų interneto svetainėje, Jūsų naudotojo duomenys gali būti persiunčiami atitinkamam tinklui ir to tinklo tvarkomi. Jeigu Jūs paspaudžiate nuorodas lankydamiesi mūsų interneto svetainėje ir tuo pačiu metu Jūs esate prisijungę prie tinklo per savo asmeninę paskyrą, informacija, kad Jūs apsilankėte mūsų interneto svetainėje, gali būti perduota tinklui ir ten saugoma ryšium su Jūsų paskyra. Tam, kad būtų išvengta priskyrimo Jūsų paskyrai atitinkamame tinkle, Jūs turite atsijungti iš savo paskyros prieš paspausdami nuorodą. 

Dėl duomenų rinkimo per socialinius tinklus tikslo ir apimties, taip pat tolesnio duomenų tvarkymo ir Jūsų duomenų naudojimo juose bei Jūsų susijusių teisių ir nustatymų pasirinkčių Jūsų privatumui apsaugoti, prašome žiūrėti atitinkamo tinklo privatumo politiką. Už duomenų tvarkymą, kuris prasideda paspaudus nuorodą, atsakingas tik atitinkamas socialinis tinklas.

9. Atšaukimo teisė ir teisė nesutikti

a) Teisė atšaukti su duomenų apsauga susijusį sutikimą

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis.

Duomenų tvarkymo, atlikto iki atšaukimo, teisėtumui atšaukimas neturi įtakos. 

b) Teisė nesutikti

Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas pagal BDAR 6 straipsnio 1 sakinio e) ar f) punktus (BDAR 21 straipsnio 1 dalis). Duomenų tvarkymo, atlikto iki atšaukimo, teisėtumui atšaukimas neturi įtakos.

Nesutikimo atveju mes nebetvarkysime asmens duomenų, nebent mes galėsime įrodyti įtikinamas teisėtas priežastis duomenų tvarkymui, kurios nusveria Jūsų interesus, teises ir laisves, arba duomenų tvarkymas padeda pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

Jeigu Jūsų asmens duomenys naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūs turite teisę bet kada su tuo nesutikti (BDAR 21 straipsnio 2 punktas).

Jeigu Jūs pareiškiate nesutikimą, Mes nebetvarkysime asmens duomenų. Duomenų tvarkymo, atlikto iki atšaukimo, teisėtumui atšaukimas neturi įtakos.

Dėl atšaukimo ir nesutikimo bet kuriuo metu galima kreiptis laišku ar el. paštu, pasinaudojant duomenų valdytojo kontaktine informacija, nurodyta aukščiau esančiame 1 skyriuje.

10. Kitos teisės

a) Teisė į patvirtinimą

Jūs turite teisę reikalauti iš mūsų informacijos, ar Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis.

b) Teisė į informaciją

Jūs turite teisę bet kuriuo metu nemokamai gauti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis ir jų kopiją.Jūs taip pat turite teisę gauti informaciją apie tai, ar asmens duomenys buvo persiųsti trečiajai valstybei ar tarptautinei organizacijai. Jei taip įvyko, Jūs turite teisę gauti informaciją apie tinkamas garantijas ryšium su duomenų persiuntimu.

c) Teisė reikalauti ištaisyti duomenis

Jūs turite teisę reikalauti nedelsiant ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis. Atsižvelgiant į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, Jūs taip pat turite teisę reikalauti neišsamių asmens duomenų papildymo, be kita ko, pateikdamas papildomą pareiškimą.

d) Teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“)

BDAR numato teisę reikalauti ištrinti duomenis. Atitinkamai, Jūs galite reikalauti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų nedelsiant ištrinti, jeigu taikoma bet kuri iš žemiau nurodytų priežasčių ir tiek, kiek Duomenų tvarkymas nėra reikalingas:

 • Asmens duomenys buvo surinkti ar kitaip tvarkomi tokiems tikslams, kuriems jie nebėra reikalingi.
 • Jūs atšaukiate savo sutikimą, kuriuo pagal BDAR 6 str. 1 dalies a) punktą ar BDAR 9 str. 2 dalies a) punktą buvo grindžiamas Duomenų tvarkymas, ir Duomenų tvarkymui nėra kito teisinio pagrindo.
 • Jūs nesutinkate su Duomenų tvarkymu pagal BDAR 21 str. 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių Duomenų tvarkymui.
 • Jūs nesutinkate su Duomenų tvarkymu pagal BDAR 21 str. 2 dalį.
 • Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai.
 • Asmens duomenų ištrynimas reikalingas siekiant įvykdyti Sąjungos ar valstybės narės teisėje nustatytą teisinę prievolę.
 • Asmens duomenys buvo renkami dėl informacinės visuomenės paslaugų, siūlytų pagal BDAR 8 str. 1 dalį.

e) Teisė apriboti duomenų tvarkymąJūs turite teisę reikalauti, kad mes apribotume Duomenų tvarkymą, jei tenkinama bet kuri iš žemiau nurodytų sąlygų:

 • Jūs užginčijate savo duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas gali patikrinti asmens duomenų tikslumą.
 • Duomenų tvarkymas yra neteisėtas, Jūs atsisakote, kad asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti asmens duomenų naudojimą.
 • Mums nebereikia Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti bet kokius teisinius reikalavimus.
 • Jūs pagal BDAR 21 str. 1 dalį paprieštaravote Duomenų tvarkymui ir dar nėra aišku, ar teisėtos priežastys yra viršesnės už Jūsų nurodytąsias.

f) Teisė į duomenų perkeliamumą

Jūs turite teisę gauti asmeninę informaciją, kurią Jūs mums pateikiate, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Jūs taip pat turite teisę persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui mums nesudarant tam kliūčių, su sąlyga, kad Duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu pagal BDAR 6 str. 1 sakinio a) punktą arba sutartimi pagal BDAR 6 str. 1 sakinio b) punktą ir duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, su sąlyga, kad Duomenų tvarkymas nėra būtinas siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba jis atliekamas vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.Be to, Jums naudojantis savo teise į duomenų perkeliamumą, Jūs turite teisę, kad asmens duomenys būtų tiesiogiai persiųsti iš vieno duomenų valdytojo kitam, kiek tai techniškai įmanoma ir su sąlyga, kad tai neturi įtakos kitų teisėms ir laisvėms.

g) Teisė skųstis priežiūros institucijai

Be šių teisių, Jūs turite teisę pateikti skundus priežiūros institucijai, kuri atsakinga už duomenų apsaugą (Šiaurės Reinas-Vestfalija: Šiaurės Reino-Vestfalijos duomenų apsaugos ir informacijos laisvės komisaras, Diuseldorfas).

11. Trečiųjų šalių prieiga prie Jūsų asmens duomenų

Duomenis tvarkome mes patys ir, jei mes aiškiai neatmetėme tokios galimybės, mūsų pasitelkti paslaugų teikėjai, bei Jūsų atitinkamo sutikimo ar sutartų sutartinių prievolių vykdymo atveju – trečiosios šalys, ir duomenų, kuriems suteikti pseudonimai, atveju - taip pat ir trečiosios šalys, priklausomai nuo teisėtų interesų.

Kitais atžvilgiais, trečiosios šalys neturi prieigos prie Jūsų asmens duomenų. Be to,  mes jų neparduosime ar kitaip nenaudosime. Mes tvarkysime duomenis tik remiantis oficialiais ir teisėtais reikalavimais, taip pat esant teisiniams atskleidimo reikalavimams, ypač persiųsdami juos valstybės institucijoms.

12. Informacija apie perdavimus trečiosioms valstybėms

Tuo atveju, jeigu Jūsų asmens duomenys yra perduodami trečiajai valstybei, kuri yra už ES Ekonominės Erdvės ribų, tai bus atliekama tik jei Europos Komisija nusprendė, kad trečioji valstybė, teritorija ar keli konkretūs sektoriai toje trečiojoje valstybėje suteikia tinkamą apsaugos lygį ar tinkamos ar atitinkamos duomenų apsaugos garantijos buvo suteiktos pagal BDAR 46 str. ar 47 str., ar 49 str.

13. Vaikai

Mes netvarkome asmenų, kurie yra jaunesni nei 16 metų amžiaus, asmens duomenų. Jei Mes sužinosime, kad tokia informacija mums buvo persiųsta be tėvų ar kitų globėjų sutikimo, mes skubiai juos ištrinsime. Tai atlikdami mes esame priklausomi nuo atitinkamos informacijos iš Jūsų, kaip tėvų ar teisėtų globėjų.

14. Saugojimo laikotarpis, ištrynimas ir apribojimas/užblokavimas

Jūsų asmens duomenis mes tvarkome tik laikotarpį, reikalingą pasiekti saugojimo tikslui, arba jeigu taip numato atitinkami teisės aktų nuostatai. Jeigu saugojimo tikslas netaikytinas arba jeigu saugojimo laikotarpis, nustatytas atitinkamų teisės aktų nuostatų, pasibaigia, asmens duomenys bus reguliariai ir pagal teisės aktų nuostatas ištrinti ar apriboti/užblokuoti. Sutartinių santykių atveju šios taisyklės taikomos atitinkamai iki įstatyminių senaties terminų pabaigos.

15. Pareiga teikti duomenis

Jūsų asmens duomenų teikimo iš dalies reikalauja teisė (tokia kaip mokesčių teisės aktai) arba tai taip pat sąlygoja sutartiniai susitarimai (pvz. informacija apie sutarties šalį).

Taip pat sutarties sudarymui gali būti būtina, kad Jūs pateiktumėte mums asmens duomenis, kuriuos mes vėliau privalome tvarkyti. Jūsų asmens duomenų nepateikimas reikštų, kad sutartis su Jumis negali būti sudaroma. Jeigu šiais atvejais Jūs nenorite pateikti asmens duomenų, Jūs galite laišku ar el. paštu susisiekti su aukščiau esančiame 1 skyriuje nurodytu duomenų valdytoju. Kiekvienu konkrečiu atveju mes patiksliname, ar asmens duomenų teikimas reikalingas pagal įstatymą ar sutartį, ar reikalingas sutarties sudarymui, ar yra pareiga pateikti asmens duomenis ir kokia būtų asmens duomenų nepateikimo pasekmė.

16. Šio pranešimo apie privatumą pakeitimai

Šį pranešimą apie privatumą mes visuomet atnaujiname. Todėl gali būti būtina pranešimą apie privatumą pritaikyti prie besikeičiančių pagrindinių faktinio ar teisinio pobūdžio sąlygų. Naudojantis mūsų interneto svetaine šiems pakeitimams pritariama.

17. Duomenų apsaugos pareigūnas

Jei turite kokių nors klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, prašome susisiekti su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu:

Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

Duomenų apsaugos pareigūnas

Lutterstraße 14

D-33617 Bylefeldas

El. paštas: datenschutz@oetker.de